Databehandlerpolitik

Dataansvarlig

Hos Urban Coffee har vi ansvaret for behandlingen af personoplysninger vedrørende vores kunder og samarbejdspartnere.

Urban Coffee ApS
Knud Bro Alle 5A
CVR-nr.: 40169555

Urban Coffee er ikke forpligtet til at have en ekstern DPO. Vi besvarer dog gerne eventuelle spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger.

Du kan kontakte os via:

  • E-mail: post@urbancoffee.dk
  • Telefon: 31217001

Behandlingsaktiviteter

Som dataansvarlig jf. GDPR har Urban Coffee nedenstående behandlingsaktiviteter.

Besøg på hjemmeside

Vi gør brug af cookies, når du besøger Urban Coffees hjemmeside, hvilket du kan læse mere om i vores cookiepolitik.

Kommunikation med potentielle kunder

Hvis du har spørgsmål til vores side, eller hvis du blot vil blive klogere på vores services, så kan du kontakte Urban Coffee via:

  • Kontaktformular
  • E-mail
  • Telefon

I den forbindelse vil Urban Coffee behandle dine personoplysninger, så vi kan indlede en dialog med dig. Det kan f.eks. være vedrørende spørgsmål relateret til vores ydelser. Vi behandler kun den information, som du giver os i forbindelse med vores kommunikation.

Urban Coffee vil typisk behandle følgende almindelige oplysninger: navn, e-mail, telefonnummer.

Vores hjemmel til at behandle disse personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra f.

Urban Coffee sletter efterfølgende samtalen. Der kan dog i særlige tilfælde være behov for at opbevare dine personoplysninger i længere tid.

Kunder

For at sikre korrekt levering af Urban Coffes ydelser er det nødvendigt for os at kommunikere med vores kunder.

I den forbindelse kan vi behandle oplysninger om navn, adresse, ydelser, særlige aftaler, betalingsinformationer og lignende. 

Hjemlen til at behandle disse personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra b.

Vi sletter dine personoplysninger, når ydelsen er leveret og eventuelle udestående er afsluttede.

Bogføring

Urban Coffee er forpligtigede til at gemme alle regnskabsbilag jf. bogføringsloven. Derfor gemmer vi fakturaer og lignende bilag til brug for regnskabsføring. Heraf kan der fremgå almindelige personoplysninger som navn, adresse, ydelsesbeskrivelse.

Vores hjemmel til at behandle personoplysninger til bogføringen er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk.1 litra.

Urban Coffee opbevarer disse oplysninger i minimum 5 år efter, at indeværende regnskabsår er afsluttet. 

Jobansøgninger

Urban Coffee tager altid gerne imod jobansøgninger med henblik på at vurdere, om de matcher et af vores ansættelsesbehov.

Hvis du sender din jobansøgning til os, så er vores hjemmel til at behandle dine personoplysninger databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra f. 

I tilfælde af at du har indsendt en uopfordret ansøgning, vil den eller de HR-ansvarlige afgøre om din ansøgning er relevant. Efterfølgende vil dine oplysninger blive slettet, hvis der ikke er et match. 

I tilfælde af at du har indsendt en ansøgning til en af vores opslåede stillinger, vil Urban Coffee bortskaffe din ansøgning, hvis du ikke bliver ansat. Dette vil ske umiddelbart efter, at den rette kandidat er fundet til jobbet.

I tilfælde af at du deltager i et rekrutteringsforløb og/eller ansættes til en af vores stillinger, vil vi i den forbindelse give dig separat information om, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Databehandlere

Urban Coffee benytter samarbejdspartnere samt leverandører, hvoraf nogle kan være databehandlere.

Det kan f.eks. være eksterne leverandører, der leverer systemer til at organisere vores arbejde, services, rådgivning, IT-hosting eller markedsføring.

  • One.com (hosting af hjemmeside)
  • Visma Economic (Online regnskabsprogram)

Det er Urban Coffees ansvar at sikre, at dine personoplysninger bliver behandlet korrekt. Af samme årsag stiller vi høje krav til vores samarbejdspartnere, og de skal derfor kunne garantere, at dine personoplysninger beskyttes.

Urban Coffee indgår aftaler herom med virksomheder (databehandlere), der håndterer personoplysninger på vores vegne.

Videregivelse af personoplysninger 

Urban Coffee videregiver aldrig dine personoplysninger til en tredjemand.

Profilering og automatiserede afgørelser

Urban Coffee foretager ikke profilering eller automatiserede afgørelser. 

Overførsel til tredjelande

Urban Coffee gør som udgangspunkt ikke brug af databehandlere i EU/EØS, eller som opbevarer data i EU/EØS. 

Der kan dog være særlige tilfælde, hvor der benyttes databehandlere udenfor EU/EØS under forudsætning af, at dine personoplysninger kan beskyttes korrekt.

Behandlingssikkerhed

Urban Coffee sikrer behandlingen af dine personoplysninger gennem passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der er indført på baggrund af en risikovurdering. 

Urban Coffee sørger desuden for, at alle medarbejdere er opdaterede om GDPR via løbende awareness træning, GDPR-kursus, samt ved at gennemgå vores GDPR-procedurer med medarbejderne.  

Dine rettigheder

Jævnfør databeskyttelsesforordningen har du forskellige rettigheder i forhold til vores behandling af dine oplysninger. Hvis du får lyst til at gøre brug af dine rettigheder, skal du blot kontakte os. Så står vi klar til at hjælpe dig.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

I tilfælde af urigtige oplysninger om dig selv, har du ret til at få disse rettet.

Ret til sletning

I ekstraordinære tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis dette bliver aktuelt, må Urban Coffee fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod Urban Coffees behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan finde mere information om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Tilbagetrækning af samtykke

Du har mulighed for at tilbagekalde dit samtykke, når Urban Coffees behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke.

Klage til Datatilsynet

Hvis du er utilfreds med den måde, Urban Coffee behandler dine oplysninger på, har du altid ret til at indgive en klage til Datatilsynet. Du kan finde Datatilsynets kontaktoplysninger på: www.datatilsynet.dk.